Projecten

Op deze pagina worden een aantal projecten opgesomd waar we met onze expertise hebben aan meegewerkt. Sommige projecten zijn reeds enige tijd geleden afgewerkt en gebruikten technologie die op dat moment nieuw was.

Software interface voor afstandbediening via een IP netwerk

Deze opdracht bestond uit het ontwikkelen van een softwaremodule die toeliet van, via een reeks van commando’s en een configuratiebestand, connecties tussen diverse apparaten te leggen in een netwerk . Hiermee konden diverse apparaten, hetzij camera’s en monitoren, microfoons en luidspreker, serieel gestuurde apparaten met elkaar gekoppeld of ontkoppeld worden over een grote afstand via een bestaand IP netwerk ( internet vb ). De applicatie werd ontwikkeld in C++ met behulp van een door de fabrikant geleverde type bibliotheek ( type library ).

Breedbandige vermogenversterker

Dit was een vermogenversterker met discrete componenten voor de aansturing van de convergentiespoelen van een projector. De versterker moest een zaagtangvormige stroom, met een frequentie van 100kHz of meer, door een spoel kunnen sturen.

Storingsimmuun microprocessorbord

Dit was een bord op basis van een 8085-CPU voor gebruik in een retroprojector. Een projector kan af en toe ‘flashen’. Dit is het doorslaan van de hoogspanning, waarbij enorme magnetische velden alle electronica in de directe omgeving ontregelen. We zijn erin geslaagd een ontwerp te maken waarbij deze storing gedetecteerd werd en de electronica terug in een stabiele toestand gebracht werd na het verdwijnen van deze stoorbron. Voordien was het nodig om alle instellingen manueel te herstellen.

Digitale convergentieregeling

Dit was een volledig digitale convergentieregeling voor projectoren op basis van snelle ECL en TTL logica. Hierbij werd een 16 kbit schuifregister ontwikkeld op een klok van 300Mc met ECL-logica . Om de gewenste specificaties te halen, was het nodig om de mogelijkheden van de beschikbare technologie?n op dat moment tot het uiterste te benutten. De aansturing gebeurde met een 8085-CPU. Via een set commando’s werd het geheel bestuurd en afgeregeld.

Automatische beeldafregeling

Dit was een volledig automatische beeldafregeling voor projectoren, zowel de geometrie (rechthoek van 4:3) als de convergentie (samenvallen van de kleuren). Het systeem werd volledig opgebouwd met zelf ontwikkelde technieken. Het meetsysteem bestond uit een intelligente CCD-camera op basis van een 8088-CPU. Deze camera was bestuurbaar via een commando-interface, waarmee een aantal basishandelingen konden uitgevoerd worden. Een projector kreeg ook een speciale set van afregelinstructies die via een RS232 interface aan te roepen waren. Een PC bestuurde beide systemen, de camera en de projector, via een RS232 interface. De PC controleerde de afregeling door middel van een reeks commando’s die toelieten van een volledige afregeling te doen. Elke afregelinstructie was een opeenvolging van basisinstructies naar zowel de projector als naar de intelligente camera. Via een tekstfile konden deze instructies aan een ‘interpreter’ toegestuurd woden. Door het aanmaken van een reeks van deze tekstfiles, kon een volledige afregelsequentie opgesteld worden voor elk type projector. Het systeem werd enkele jaren succesvol in een productie omgeving gebruikt.

Automatische convergentie-afregeling

Dit systeem werd ontwikkeld op basis van de automatische beeldafregeling en was bedoeld om te commercialiseren. Het moest dus vanuit dit standpunt bekeken worden. Het vorige project waarvan dit afgeleid werd, werd compleet herwerkt. Een eigen ontwikkeld 8088-board controleerde de volledig afregeling, in plaats van een PC. De softwareontwikkeling gebeurde op een HP64000-ontwikkelsysteem hoofdzakelijk in de programmeertaal ‘Pascal’ en ook wat assembler. Het werd een volledig zelflerend afregelsysteem waarbij gebruiksgemak als prioriteit gesteld werd. We zijn erin geslaagd van een zeer betrouwbaar product te ontwikkelen dat gedurende enkele jaren succesvol gecommercialiseerd werd en steeds aangepast werd aan de nieuwe types projectoren binnen de bestaande softwarestructuur en met dezelfde hardware.

Real-time besturing van een betoncentrale

De opdracht bestond uit 2 delen. Enerzijds een volledige handbediening van alle electrische systemen met visuele terugkoppeling naar het scherm en anderzijds een volledige op recepten gebaseerde sturing voor het aanmaken van diverse soorten beton, dit gekoppeld aan een voorraadbeheer. Als onderdeel hiervan werd een systeem ontwikkeld waarmee de toestand van een electrische component kon gekoppeld worden aan een grafische toestand van een object op het scherm. Er werd een beschrijvende taal gedefinieerd waarmee dit kon gerealiseerd worden. Door deze methode was het mogelijk om, via een bepaalde gebruikersinterface, een koppeling te maken zonder softwarecode aan te passen.

Datacaptatiesysteem met modemtransmissie

De ontwikkeling gebeurde op een PC. De software, in C geschreven, liet toe van data uit een captatiesysteem te lezen via RS232 en via modem naar een andere locatie door te sturen. Door deze software moesten leken in staat zijn van deze handeling uit te voeren. Welke storing dan ook mocht niet als gevolg hebben dat data verloren ging. Een sluitend systeem werd hiervoor ontwikkeld. Bij het ontvangen van de data werd deze gedecodeerd en geconverteerd zodat deze in een spreadsheet  bruikbaar was.

Ademhalingsmonitor voor astronauten

Hiervoor werd een microcontrollersysteem ontwikkeld op basis van een 80196 met hardware om frequentiemetingen te doen. Er was een commando-interface voorzien via RS423 om de gegevens door te sturen naar de verwerkingscomputer. Om het systeem te testen werd een testapplicatie ontwikkeld onder labview die de ontvangen data op een grafische manier voorstelde.

Optimaliseren van een diamantslijpsysteem

Dit project bestond uit het verbeteren van een prototype van een diamantslijpsysteem om de commercialisatie mogelijk te maken. Dit was een systeem gebaseerd op een 80196 MCU dat uit 3 delen bestond, de slijptang, de basis en een PC. De slijptang diende om de diamant in te klemmen en bevatte een microcontroller die de aansturing deed van 2 stappenmotoren en enkele sensoren uitlas. Op het tweede systeem, de basis, werd de slijptang gelegd om de diamant te slijpen. De basis was in staat om een afstand te meten waarvan kon afgeleid worden in welke mate de diamant reeds geslepen was. Daarenboven zorgde de basis ervoor dat de diamant heen en weer bewoog over de slijpschijf. De basis kon de slijptang ook opheffen of laten zakken om het slijpen te controleren. Deze 2 subsystemen communiceerden via een optische seri?le verbinding. Een set van basissen, met opgelegde tang, konden communiceren via een CAN-netwerk waarvan een PC (derde systeem) master was en via commando’s het hele slijpgebeuren controleerde.

Electronisch regelsysteem

Dit systeem diende voor temperatuurscontrole van diverse ruimten. Op basis van een 8051 controller werd een volledig configureerbaar systeem ontwikkeld waarbij diverse stoorbronnen in software ge?limineerd werden. Het systeem bevat een gebruikersinterface waardoor het via PC volledig controleerbaar is.

Zuinige ventilatorsturing

Een standaard industri?le ventilator werd aangepast met een zuinige electronische sturing, die bovendien de snelheid regelbaar maakte. Deze ventilator was bedoeld voor een ruimtevaartproject voor het international ruimtestation.

Realtime regel en schakelsysteem

Dit systeem, op basis van een 8051 controller, maakt het mogelijk om sensoren (ingangen) aan actoren (uitgangen) te koppelen. Elke actor kan een aantal basisfuncties uitvoeren die event-gedreven zijn. Via een configuratiedatabase kunnen al de uit te voeren acties gedefinieerd worden. Het systeem kan volledig zelfstandig werken zonder tussenkomst van andere apparatuur, nadat het geconfigureerd is via een gebruikersinterface op PC. Het real-time besturingssysteem laat toe van tijdens de normale werking supervisie en interacties te doen via de gebruikersinterface, zonder de normale werking te verstoren. Tijdens de normale werking gebeuren testen op de consistentie van de datastructuren. Indien fouten vastgesteld worden, wordt een correctieve actie uitgevoerd, om te vermijden dat het systeem ongevraagde handelingen uitvoerd. Dit maakt het syteem bijzonder robust tegen extern stoorbronnen.Voor dit project werd zowel de hardware, de ingebedde software (8051-assembler) en de PC software (Visual Basic) ontwikkeld.

Aanpassen en uitbreiden van ingebedde software voor 8051 en 80251

Hierbij werd bestaande software aangepast en uitgebreid zodat hardware-ontwikkelaars deze konden gebruiken voor het ontwikkelen en testen van hun ontwerpen.

Applicatie op een HP9000 Unix machine

De toepassing was bedoeld voor het doorsturen van informatie naar de dienst van scheepvaartbegeleiding. Hiervoor werd data uit een database opgehaald en na verwerking en formattering via een gemultiplexte seri?le verbinding naar een terminal doorgestuurd werd. De gegevens die op het scherm van de terminal moesten komen, waren volledig configureerbaar. Deze konden via diverse parameters in een configuratiebestand geselecteerd en verwerkt worden door middel van ingebakken functies.

Golfmeetsysteem.

Dit meetsysteem, in de haven van Zeebrugge, zorgt voor de verwerking van ‘golf’-samples, die verstuurd worden door een stappenbaak (golfsensor) die aan de kade gemonteerd is. Deze gegevens worden real-time verwerkt (o.a. FFT-transformatie) en in een access database gestockeerd, waarna deze resultaten van de verwerking naar een HP1000 verstuurd worden via een eigen protocol. De implementatie gebeurde in een co?peratief multitaskingsysteem, doordat een aantal zaken terzelfdertijd en in real-time moesten gebeuren.

Het meetsysteem en verwerkingspakket zijn in Visual Basic geschreven, waarbij de applicatie verschillende taken gelijktijdig kan uitvoeren. Het ontvangstprogramma op de HP1000-minicomputer is in pascal geschreven en werkt onder het RTE besturingssysteem.

Datacaptatiesysteem

Hiervoor werden meetgegevens via radiomodem ingelezen, gedecodeerd en doorgestuurd worden. Hierbij was het van belang dat gegevens binnen een welbepaalde tijd opgehaald waren. Dit is en systeem dat continue blijft werken, 7 dagen op 7, 24 uur per dag. Het is de bedoeling van een continu databestand aan te leggen waarop later kan gesteund worden om statistische gegevens te berekenen.

Cli?nt-applicatie

In deze applicatie worden gegevens over de kustgetijden, opgeslagen op een UNIX server via een informix database, op een gestructureerde manier worden weergegeven, zowel in tabelvorm als op een grafische manier.

Softwaretool voor onderzoek op gedigitaliseerde handtekenigen.

Hierbij werd een bestaande tool aangepast en uitgebreid die in staat was van onderzoek te doen op gedigitaliseerde handtekeningen.

Aanpassing van een kassaprogramma

Deze opdracht bestond erin van een bestaand, maar slecht werkend programma aan te passen aan de wensen van de klant. Daarenboven moest het compatibel zijn met de euro.

Aanpassing en productierijp maken van een ingebed systeem op basis van een 8051

Deze opdracht bestond uit het uitvoeren van kleine en finale hard- en software aanpassingen, het opstellen van lijsten met te bestellen componenten, aanvraag prijsoffertes, EMC-metingen en testen.

Aanpassing en productierijp maken van een ingebed systeem op basis van een 68302

In dit project werd een betaalterminal aangepast volgens de wensen van klanten in diverse landen. De hardware werd geperfectioneerd zodat aan alle vereisten van moderne electronica voldaan werd. Dit hield zowel functionele eisen in als het halen van de keurmerken voor diverse regio’s in de wereld zoals EMC/CE, telefonie, veiligheid, productievriendelijkheid,  e.d.

MODBUS temperatuur sensor

Deze opdracht bestond uit het ontwikkelen van de firmware voor een kleine microcontroller (8051) . Deze module communiceerde via het MODBUS protocol. De controller bleef voortdurend temperatuursmetingen doen en voerde hierop statistische berekeningen uit. De gebruikte temperatuursensor was een ‘PWM’ type, waarbij enkele truken werden gebruikt om de metingen correct uit te voeren met de beperkingen van de kleine 8051 controller.

Tellogger

Deze logger is ontwikkeld om productie-eenheden te monitoren en zo de productiesnelheid en regelmaat te controleren en eventueel bij te sturen. Ook de productie aantallen worden bijgehouden, waardoor manueel tellen tot het verleden behoort. De tellogger is een logger gebaseerd op de domotica modules. Via implementatie van bestaande functionaliteiten en het toevoegen van project specifieke eigenschappen werd een systeem ontwikkeld dat in real-time pulsen detecteert en hieraan een tijdstempel toevoegt. Deze informatie wordt tijdelijk gestockeerd en kan opgevraagd worden via de seri?le communicatie. Daarbovenop werd een ActiveX component voor PC ontwikkeld die toelaat op een eenvoudige manier de gegevens uit de logger op te vragen en dus op een eenvoudige manier een software toepassing geschreven worden die de gewenste functionaliteit heeft. Het is dus niet nodig van zich te bekommeren om de lage niveau routines en het communicatie protocol. De gegevens worden via events of functie-aanroepen doorgestuurd in direct bruikbare waarden.

Universele communicatiemodule

Deze module had 3 seri?le poorten waarmee een diverse reeks communicatiemodules konden aangesproken worden, zoals LAN/WIFI, bluetooth, modem, seri?le poorten, USB en GSM/GPRS. Een aangepaste voeding zorgde dat alle combinaties feilloos werkten.